Obchodní podmínky stockX

Obecná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi stockX a.s. (dále jen „provozovatel“) a zájemcem o účast na projektu stockX (dále jen „zájemce“).
 1. Tyto OP stanoví pravidla pro účast zájemce na projektu stockX uvedeného na internetové stránce www.stockx.cz (dále jen „portál“). Případná odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.
 1. Provozovatel nabízí tři různé kategorie účasti na projektu stockX.

K uzavření smlouvy dochází v závislosti na variantě účasti na projektu, vždy však formou potvrzení konkrétní možnosti.

 1. Zájemce bere na vědomí, že ač provozovatel portálu vynakládá maximální         profesionální úsilí při správě a servisu AOS (dále jen „ automatického obchodního systému“). A sám drží obchodní podíl ve společnosti realizující tento projekt, nemůže provozovatel zájemci garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené zájemcem za účast na projektu, neboť úspěšnost jednotlivých výsledků projektu         stockX hlavně pak vývoje a provozování vlastních AOS je závislá i na okolnostech, které zprostředkovatel nemůže nijak ovlivnit.

Kategorie Koupě obchodního podílu přímo

 1. V této variantě se zájemce realizací smlouvy stane vlastníkem konkrétního podílu v konkrétní právnické osobě, tedy společníkem této právnické osoby se všemi právy a povinnostmi, které z toho plynou.
 1. V případě, že zájemce odešle prostřednictvím poptávkového formuláře uvedeného na portálu cz poptávku provozovateli portálu týkající se ceny a velikosti volného obchodního podílu projektu stockX, zpracuje a odešle provozovatel portálu do 5 dnů cenovou nabídku zájemci k dalšímu odsouhlasení.
  Celková výše podílu nabízeného k prodeji prostřednictvím portálu stock.cz bude uvedena v konkrétní cenové nabídce, kterou zájemce od provozovatele obdrží.
  Systém portálu stockX v případě, že zájemce odsouhlasí cenovou nabídku na prodej obchodního podílu odešle zájemci příkaz k úhradě na částku odpovídající součinu procenta výše objednaného podílu a ceny za 1% podílu. Cena podílu se hradí v penězích (korunách českých). Úhradou celé částky bezhotovostním převodem z bankovního účtu zájemce na bankovní účet založený provozovatele dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a zájemcem. Pro projekt stockX je veden samostatný bankovní účet či podúčet.
 1. Odkládací podmínkou smlouvy je naplnění zájmu o celý podíl nabízený v konkrétním projektu (v konkrétní právnické osobě). Účinků nabude smlouva s každým konkrétním zájemcem až uzavřením smlouvy s posledním zájemcem, jejímž uzavřením bude zajištěna koupě celého podílu.
 1. Provozovatel bezodkladně po splnění odkládací podmínky prostřednictvím svého systému doručí každému zájemci plnou moc k veškerým právním jednáním směřujícím k realizaci vzniku nové právnické osoby, popř. k realizaci převodu podílu v již existující právnické osobě. Zájemce je povinen do 15 dnů vytisknout dvě vyhotovení plné moci, obě je ověřeně podepsat a doručit na adresu provozovatele. Pokud tak zájemce neučiní, vzniká provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se výši zájemcem uhrazené ceny podílu. Tím není dotčen nárok provozovatele na náhradu škody v plné výši. Neobdrží-li provozovatel ověřeně podepsané plné moci ani do 20 dnů, je oprávněn odstoupit od smlouvy.
 1. Provozovatel bezodkladně po obdržení plné moci od konkrétního zájemce převede jím uhrazenou částku na účet spojený s realizací projektu, tj. na účet správce vkladu v případě, že se projekt realizuje založením nové právnické osoby, a na účet stávajících společníků v případě, že se projekt realizuje prostřednictvím koupě podílu v již existující právnické osobě.
 1. Nedojde-li ve lhůtě uvedené na portálu www.invester.cz u projektu stockX k naplnění cílové částky projektu, je provozovatel povinen to prostřednictvím svého systému oznámit každému zájemci, který ohledně něj uzavřel smlouvu, a nejpozději do 30 dnů mu vrátit jím uhrazenou částku.
 1. Práva a povinnosti společníka právnické osoby, v níž získal podíl, je zájemce oprávněn realizovat buď sám, nebo k tomu může písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnit provozovatele.. Provozovatel není povinen takto udělenou plnou moc přijmout. V případě pověření ze strany zájemce má provozovatel nárok na provizi ve výši 30.000,- Kč za každý měsíc trvání zmocnění za každého zájemce. Provize je splatná jednou ročně, vždy k 5. lednu následujícího roku. Provozovatel je povinen respektovat pokyny zájemce, pokud mu budou zájemcem uděleny. To neplatí v případě, že tyto pokyny jsou v rozporu s právními předpisy, s vnitřními předpisy právnické osoby či se zájmy právnické osoby. Každý zájemce bere výslovně na vědomí, že provozovatel bude zastupovat více zájemců, jejichž zájmy nemusí být shodné a že v důsledku toho může postupovat za každého zájemce jinak, včetně rozdílného hlasování za každý podíl na valné hromadě. Provozovatel  je oprávněn výkonem práv a povinností společníka pověřit jinou osobu.
 1. Vykáže-li právnická osoba v příslušném účetním období, kterým je zpravidla kalendářní rok, existenci zisku, je výplata podílu na zisku jednotlivým zájemcům – společníkům vázána na rozhodnutí příslušného orgánu právnické osoby. Bude-Výkonem práv a povinností společníka pověřen provozovatel, bude vždy hlasovat pro výplatu co největší části zisku společníkům; to neplatí v případě, že by to ohrozilo aktuální finanční situaci či stabilitu právnické osoby, v případě, že by to ohrozilo pravděpodobné vyšší budoucí zisky plynoucí z dalšího investování aktuálního zisku, a v případě, že obdrží od zájemce jiný pokyn. Zisk, snížený o provizi provozovatele uvedenou v čl. 10 těchto OP, bude vyplácen zájemci jednou ročně na jeho bankovní účet uvedený v jeho účtu na portálu, v penězích (koruny české).
 1. Zájemce není nijak omezen v nakládání s podílem získaným v právnické osobě na základě této smlouvy.

Kategorie Koupě obchodního podílu nepřímo

 1. V této variantě se realizací smlouvy stane provozovatel vlastníkem konkrétního podílu v konkrétní právnické osobě, tedy společníkem této právnické osoby se všemi právy a povinnostmi, které z toho plynou, a zájemci vznikne nárok na výplatu odpovídající části zisku vypláceného právnickou osobou.
 1. V případě, že zájemce odešle prostřednictvím poptávkového formuláře uvedeného na portálu stockx.cz poptávku provozovateli portálu týkající se ceny a velikosti volného nepřímého obchodního podílu projektu stockX, zpracuje a odešle provozovatel portálu do 5 dnů cenovou nabídku zájemci k dalšímu odsouhlasení.
 1. Celková výše podílu nabízeného k prodeji prostřednictvím portálu stock.cz bude uvedena v konkrétní cenové nabídce, kterou zájemce od provozovatele obdrží.
 1. Systém portálu stockX v případě, že zájemce odsouhlasí cenovou nabídku na prodej obchodního podílu odešle zájemci příkaz k úhradě na částku odpovídající součinu procenta výše objednaného podílu a ceny za 1% podílu. Cena podílu se hradí v penězích (korunách českých). Úhradou celé částky bezhotovostním převodem z bankovního účtu zájemce na bankovní účet založený provozovatele dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a zájemcem. Pro projekt stockX je veden samostatný bankovní účet či podúčet.
 1. Odkládací podmínkou smlouvy je naplnění zájmu o celý podíl nabízený v projektu stockX (v konkrétní právnické osobě). Účinků nabude smlouva s každým konkrétním zájemcem až uzavřením smlouvy s posledním zájemcem, jejímž uzavřením bude zajištěna koupě celého podílu.
 1. Provozovatel bezodkladně po splnění odkládací podmínky splní svůj závazek k úhradě ceny celého podílu ve společnosti realizující projekt.
 1. Nedojde-li ve lhůtě uvedené na portálu invester.cz u projektu stockX k naplnění projektu, je provozovatel povinen to prostřednictvím svého systému oznámit každému zájemci, který ohledně něj uzavřel smlouvu, a nejpozději do 30 dnů mu vrátit jím uhrazenou částku.
 1. Provozovatel má nárok na provizi 30% ze zisku vlastníka nepřímého podílu v právnické osobě, bude-li tato právnická osoba vykazovat na konci účetního období zisk. Nárok na provizi provozovatele vzniká okamžikem převodu částky uhrazené zájemcem na účet spojený s realizací projekt.
 1. Práva a povinnosti společníka právnické osoby, v níž získal podíl, realizuje provozovatel sám, není povinen plnit pokyny zájemce. Provozovatel je oprávněn výkonem práv a povinností společníka pověřit jinou osobu.
 1. Vykáže-li právnická osoba v příslušném účetním období, kterým je zpravidla kalendářní rok, existenci zisku, je výplata podílu na zisku jednotlivým zájemcům – společníkům vázána na rozhodnutí příslušného orgánu právnické osoby. Provozovatel bude vždy hlasovat pro výplatu co největší části zisku společníkům; to neplatí v případě, že by to ohrozilo aktuální finanční situaci či stabilitu právnické osoby, v případě, že by to ohrozilo pravděpodobné vyšší budoucí zisky plynoucí z dalšího investování aktuálního zisku, a v případě, že obdrží od zájemce jiný pokyn. Zisk, snížený o provizi provozovatele, bude vyplácen zájemci jednou ročně jeho bankovní účet uvedený při registraci na portálu stockX.cz nebo invester.cz
 1. Zájemce není oprávněn převést nepřímý podíl získaný v projektu na základě této smlouvy na jinou osobu. Požádá-li o to zájemce, je provozovatel oprávněn nabídnout nepřímý podíl ostatním zájemcům, provozovatel je oprávněn nepřímý podíl od zájemce sám odkoupit (vyplatit jej), a to za částku mezi nimi smluvenou.

Kategorie pronájem AOS stockX

 1. V této variantě provozovatel pronajme na dobu určitou za předem sjednanou odměnu a dalších provozních podmínek ve smlouvě o pronájmu AOS zájemci (dále jen „ automatický obchodní systém“)
 1. V případě, že zájemce odešle prostřednictvím poptávkového formuláře uvedeného na portálu stockx.cz požadavek na zpracování cenové nabídky pronájmu AOS (dále jen „ automatický obchodní systém“) dle definovaných požadavků,       zpracuje a odešle provozovatel portálu zájemci do 5 dnů cenovou nabídku k dalšímu odsouhlasení.
 1. Systém portálu stockX v případě, že zájemce odsouhlasí cenovou nabídku na pronájem AOS (dále jen „ automatický obchodní systém“) odešle zájemci postup pro vytvoření obchodního účtu u certifikovaného brokera regulovaného ČNB. Současně obdrží zájemce od provozovatele portálu stockX.cz návrh smlouvy o pronájmu AOS (dále jen „ automatický obchodní systém“), ve kterém budou   uvedeny parametry pronájmu, odměn provozovatele portálu a vlastníka AOS stockX.
 1. V případě, že splní zájemce obchodní a legislativní podmínky certifikovaného brokera a dojde k otevření obchodního účtu vedeného na jméno zájemce, uzavře provozovatel portálu stockX.cz se zájemcem smlouvu o pronájmu AOS (dále jen „ automatický obchodní systém“).

 

Následně dojde k instalaci AOS stockX dle sjednaných podmínek uvedených ve smlouvě o pronájmu mezi provozovatelem a zájemcem.

 1. V případě, že zájemce nesplní podmínky definované smlouvou o pronájmu AOS stockX, má provozovatel a vlastník AOS stockX nárok zrušit pronájem automatického obchodního systému v okamžitou účinností bez nutnosti upomínat zájemce. V takovém případě dojde k odpojení přístupových parametrů AOS od platformy a uživatelského účtu zájemce vedeného u licencovaného brokera.
 1. Provozovatel a vlastník portálu stockx.cz nebere zodpovědnost za případné výpadky obchodních platforem, které jsou ve vlastnictví třetích osob. V případě, že nebude vyřízen obchodní pokyn AOS stockX u třetích osob například u licencovaného obchodníka s cennými papíry a podobně. Dále provozovatel nebere odpovědnost za jakékoliv rizika spojená s plněním všech zákonných povinností licencovaného obchodníka. V případě, že dojde vlivem neplnění legislativních a provozních požadavků obchodníka ke ztrátě finančního kapitálu, nemá zájemce právo domáhat se náhrady škody k tíži provozovatele a vlastníka AOS stockx.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, zadává zájemce veškeré pokyny a činí veškerá jednání k plnění této smlouvy prostřednictvím svého účtu zřízeného provozovatelem na portálu cz  pro každého zájemce zvlášť. Není-li v těchto OP stanoveno jinak, doručuje provozovatel zájemci veškerá oznámení a dokumenty prostřednictvím emailové korespondence info@stockx.cz . Za den doručení se považuje den, kdy byl příslušný dokument doručen prokazatelně do emailové schránky provozovatele.
 1. Účet si zájemce vytvoří při první registraci na portálu. Při vytváření účtu je zájemce povinen uvést správné a pravdivé údaje – své jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Při vytváření účtu si zájemce vytvoří uživatelské jméno a heslo, prostřednictvím nichž se při každé další návštěvě portálu přihlašuje ke svému účtu. Provozovatel nezodpovídá za žádnou škodu způsobenou zájemci prolomením či ztrátou hesla a/nebo uživatelského jména, nebo jeho sdělením třetí osobě, výpadkem sítě internet, nebo v důsledku porušení smlouvy ze strany zájemce.
 1. Zájemce při registraci současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a že finanční prostředky určené k realizaci smlouvy nepochází z trestné činnosti. Zájemce je povinen oznámit provozovateli, pokud by došlo ke změně situace. Pokud by se kterékoliv prohlášení ukázalo jako nepravdivé, je provozovatel oprávněn ihned zrušit účet zájemce na portálu a odstoupit od smlouvy.
 1. Informace, které si strany po dobu účinnosti smlouvy poskytnou, se považují za důvěrné a druhá smluvní strana není oprávněna tyto informace použít či využít jinak, než při plnění dle této smlouvy, ledaže bude druhou smluvní stranou této mlčenlivosti zbavena. Každá smluvní strana zodpovídá za dodržení této povinnosti i za třetí osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy důvěrné informace zpřístupní. Tato povinnost trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Tato povinnost neplatí pro případ sporu mezi smluvními stranami řešeného soudem či jiným příslušným orgánem.
 1. V ostatním řídí se vztahy smluvních stran obecně závaznými právními předpisy závaznými v České republice. Smluvní strany se dohodly, že spory smluvních stran vyplývající či související s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírně, bude projednávat a rozhodovat obecný soud provozovatele tak, jak je stanoven procesními předpisy České republiky.
 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“) a je jako správce řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zájemce souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v registračním a objednávkovém formuláři Provozovatele, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do jeho odvolání či ukončení činnosti Provozovatele.

Zájemce si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ a prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplňovanými částmi formuláře, že jím vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být odvolán na základě žádosti zaslané na Provozovateli. Pokud vznikne podezření, že Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, může zájemce požádat o nápravu závadného stavu. V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace transakcí podle této smlouvy a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje zájemce pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Provozovatele, nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy, a další osoby, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, dle § 15 ZOOÚ. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jedná-li se o osobní údaje požadované v objednávkovém či registračním formuláři, jejich poskytnutí je podmínkou pro realizaci této smlouvy

 1. Obě smluvní strany prohlašují, že se necítí být slabší smluvní stranou. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností a vzdávají se práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Na závazky vzniklé z této smlouvy se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností a neúměrném zkrácení.
 1. Provozovatel je oprávněn tyto OP jednostranně změnit. Změnu oznámí provozovatel tak, že každému zájemci doručí změnu podmínek prostřednictvím jeho emailové adresy uvedené při registraci. Zájemce má právo změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dnů.
 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 15.10.2018.