Vzorová smlouva o investici do fondu STOCKX FUND

VZOR

Smlouva o investici do fondu STOCKX FUND


stockX a.s., IČ 077 81 156, se sídlem Pražská 572, 254 01 Jílové u Prahy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24089

zastoupená Janem Hendrych, statutárním ředitelem

(dále jen „Správce“)


a


____________, nar. ___________, bytem ________________

(dále jen „Investor“)1. Správce je zřizovatelem Fondu STOCKX FUND, jehož prostřednictvím nabízí investice formou obchodů na regulovaných burzách, konkrétně obchodů s akciemi a komoditami a forexových obchodů. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy Investora a Správce.


2. Investor si na webu stockx.cz (dále jen „portál“) zvolí výši své investice a svůj výběr potvrdí. Systémem Správce bude následně vygenerován příkaz k úhradě na částku zvolenou Investorem s připočtením částky provize Správce dle čl. 3 této smlouvy. Připsáním této částky na účet Investora dojde k uzavření smlouvy. Tato smlouva je uzavírána pouze elektronicky.


3. Správce má nárok na provizi ve výši _% ze zisku, který získá pro Investora. Nárok na provizi Správci vzniká k okamžiku každé dílčí výplaty zisku Investorovi dle čl. 5.


4. Veškeré obchody realizuje Správce sám, není povinen plnit pokyny Investora, jedná se konkrétně zejména o tyto druhy obchodů : / INDEX - US100, US 30, US 500, DAX / FOREX - EUR-USD, EUR/TRY, GBP-USD / KOMODITY - GOLD, OIL, WTI.


5. Zisk bude vyplácen Investorovi _ x ročně, zpravidla k poslednímu dni měsíce ____ a ke konci __. měsíce následujícího roku, avšak pouze za předpokladu, že Fond v příslušném účetním období vykáže zisk. O ztrátu Fondu v příslušném účetním období, resp. o investorův podíl na ztrátě (ve vztahu k součtu všech investic všech investorů), se poníží výše investice Investora pro další období. Ke každému dni výplaty doručí Správce Investorovi výkaz obsahující výpočet zisku/ztráty jeho investice. Investor bere na vědomí, že Správce mu bude zisk vyplácet snížený o srážkovou daň, popř. o další daně vážící se k tomuto typu příjmů.


6. Investor není oprávněn postoupit tuto smlouvu na jinou osobu. Požádá-li o to Investor, je Správce povinen nabídnout postoupení této smlouvy ostatním Investorům. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to vždy ke konci kalendářního roku, výpovědí učiněnou nejpozději do 30.11. Investor není takto oprávněn tuto smlouvu vypovědět v prvním roce trvání smluvního vztahu. Nejpozději do 3 měsíců ode dne uplynutí výpovědní lhůty je Správce povinen vyplatit Investorovi zůstatek jeho investice zvýšený o jeho podíl na zisku Fondu za poslední rok, nebo snížený o ztrátu Fondu za poslední rok a doručit mu výkaz obsahující výpočet zisku/ztráty jeho investice.


7. Není-li dohodnuto jinak, doručuje Správce Investorovi veškerá oznámení a dokumenty prostřednictvím jeho účtu na portálu. Za den doručení se považuje den, kdy byl příslušný dokument zpřístupněn Investorovi v jeho účtu, bez ohledu na to, kdy se Investor do svého účtu přihlásí. 


8. Účet si Investor vytvoří při první registraci na portálu. Při vytváření účtu je Investor povinen uvést správné a pravdivé údaje – své jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Součástí procesu registrace je vložení naskenovaných dokladů, konkrétně doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), doklad o vedení bankovního účtu, na nějž bude Správce Investorovi provádět veškeré platby. Právnické osoby mohou účet zřídit pouze prostřednictvím statutárních zástupců zapsaných v obchodním rejstříku, a kromě dokladů vyžadovaných od fyzických osob jsou povinny při zřízení účtu vložit naskenovaný výpis z obchodního rejstříku. Při vytváření účtu si Investor vytvoří uživatelské jméno a heslo, prostřednictvím nichž se při každé další návštěvě portálu přihlašuje ke svému účtu. Správce nezodpovídá za žádnou škodu způsobenou Investorovi prolomením či ztrátou hesla a/nebo uživatelského jména, nebo jeho sdělením třetí osobě, výpadkem sítě internet, nebo v důsledku porušení smlouvy ze strany Investora. 


9. Podmínkou registrace a vytvoření účtu je potvrzení Investora, že není politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, a že finanční prostředky určené k realizaci smlouvy nepochází z trestné činnosti. Investor je povinen oznámit Správci, pokud by došlo ke změně situace. Pokud by se kterékoliv prohlášení ukázalo jako nepravdivé, je Správce oprávněn ihned zrušit účet Investora na portálu a odstoupit od smlouvy. 


10. Informace, které si strany po dobu účinnosti smlouvy poskytnou, se považují za důvěrné a druhá smluvní strana není oprávněna tyto informace použít či využít jinak, než při plnění dle této smlouvy, ledaže bude druhou smluvní stranou této mlčenlivosti zbavena. Každá smluvní strana zodpovídá za dodržení této povinnosti i za třetí osoby, kterým v souvislosti s plněním smlouvy důvěrné informace zpřístupní. Tato povinnost trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. Tato povinnost neplatí pro případ sporu mezi smluvními stranami řešeného soudem či jiným příslušným orgánem. 


11. V ostatním řídí se vztahy smluvních stran právními předpisy závaznými v České republice. Smluvní strany se dohodly, že spory smluvních stran vyplývající či související s touto smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírně, bude projednávat a rozhodovat obecný soud Správce tak, jak je stanoven procesními předpisy České republiky.


12. Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, není nezbytný souhlas Investora se zpracováním jeho osobních údajů. Informace o právech subjektů údajů vyplývajících pro ně z Nařízení jsou uveřejněny na portálu.


13. Obě smluvní strany prohlašují, že se necítí být slabší smluvní stranou. Obě smluvní strany na sebe přebírají riziko změny okolností a vzdávají se práva domáhat se zrušení závazku z této smlouvy. Práva Investora vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Správce. Na závazky vzniklé z této smlouvy se nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností a neúměrném zkrácení.


14. Investor bere na vědomí, že ač Správce vynakládá při rozhodování v rámci realizace obchodů maximální profesionální úsilí, nemůže Správce Investorovi garantovat ani zisk ani návratnost částky uhrazené Investorem, neboť úspěšnost jednotlivých obchodů je závislá i na okolnostech, které Správce nemůže nijak ovlivnit. Investor bere na vědomí, že žádný investiční nástroj nezaručuje úspěch a Správce nemůže zaručit, že investice bude úspěšná, je proto možné, že Investor přijde o část či dokonce o celou investici. Investor bere na vědomí, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude moci nakládat s investovanou částkou.